Verb to Be (is am are)

 

การใช้ is am are  ในประโยคธรรมดา ให้นำกริยาไปวางข้างหลังประธานของประโยค ดังโครงสร้างต่อไปนี้
Subject ( ประธาน ) + Verb to be (s am are )โดยสามารถใช้ตามรูปแบบเต็มหรือรูปแบบย่อก็ได้ เช่น

* I  am a student.              หรือ   I’m a student.
* He is aa doctor.             หรือ   He’s a doctor.
* It is hot.                         หรือ   It’s hot.
* We are happy.               หรือ   We’re happy.

การใช้ is am are  ในประโยคปฏิเสธ  ก็สามารถเติม not ไว้ข้างหลัง  Verb to be (s am are ) นั้นได้เลย ดังโครงสร้างต่อไปนี้ Subject ( ประธาน ) + Verb to be (s am are )+ not  เช่น

* I  am not a student.              หรือ   I’m  not a student.
* He is  not a doctor.              หรือ   He’s not a doctor./ He isn’t a doctor.
* It is not hot.                         หรือ   It’s not hot. / It isn’t hot.
* We are not happy.               หรือ   We’re happy./ We aren’t happy.

การใช้ is am are  ในประโยคคำถาม ก็เอา Verb to be (s am are ) ในประโยคนั้นมาไว้นำหน้าประโยคและเปลี่ยนรูปไปตามประธาน ดังนี้
Verb to be (s am are ) + Subject ( ประธาน )?  เช่น

* Is she very cleaver?              Yes, she is. / No, she isn’t.
* Are you Thai ?                     Yes, I am. / No, I am not.
* Is it hot?                               Yes, It is. / No, it isn’t.
* Am I late ?                            Yes, you are./ No, you aren’t.

 

Video ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง VERB TO BE (IS AM ARE)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *